DISCLAIMER

Denne website er udgivet på adressen
www.holman.dk af:

H. Holman & Co., Forsikringsmæglere A/S
Kongevejen 200
DK 2830 Virum
Tel: (+ 45) 45 95 70 70
CVR-nr 72 79 38 11
Direktør Knud Raffenberg

GENERELT
Hvor som helst på hjemmesiden betegnelserne "Holman & Co.", "vi / vor / vores / vore", eller "os"  benyttes, henviser de til Holman & Co., Kongevejen 200, DK 2830 Virum, Danmark. CVR-nr 72 79 38 11.

Disse vilkår og betingelser for brug af vor hjemmeside er vigtige og har til formål at beskytte både os og dig. Vi beder dig gennemlæse bestemmelserne omhyggeligt, idet du automatisk akcepterer disse, når du benytter Holman & Co.´s web-site. Skulle du være af den opfattelse ikke at kunne akceptere disse bestemmelser helt eller delvis, fraråder vi dig at benytte denne web-site.

ANSVARSERKLÆRING
Oplysninger på denne hjemmeside, er udelukkende til din information. Vi påtager os intet ansvar for oplysningernes rigtighed, fuldstændighed eller aktualitet. Der kan ikke udledes krav ud fra de informationer, anbefalinger eller råd, der stilles til rådighed. Et skadesansvar er grundlæggende udelukket, så længe der ikke foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.
Holman & Co. forbeholder sig til enhver tid retten at ændre, supplere eller helt slette hjemmesiden. Links til fremmede net-adresser, som er blevet anbragt på hjemmesiden, havde på anbringelsestidspunktet efter vort vidende ikke et lovstridigt indhold. Vi tager hermed udtrykkeligt afstand til det indhold, der her stilles til rådighed på disse sider, som vi ikke har indflydelse på. I særdeleshed kan vi ikke garantere, at disse andre hjemmesider udelukkende stiller retsligt uantasteligt indhold til rådighed, og lige så lidt, at den hjemmeside, der linkes til, ikke senere har fået et indhold, der er retsligt uantasteligt.
De mærkebetegnelser, der nævnes på disse sider er ikke i alle tilfælde markeret som sådanne på vores hjemmeside. Vi henviser til, at disse ikke desto mindre er underordnet reglerne om varemærker. De tekster, programmer, grafikker og audio- og videofiler, der stilles rådighed af os, er underlagt udnyttelsesretten og må kun kopieres eller udbredes med vores samtykke.
Indtastning af brugerens personlige data sker frivilligt og er ingen forudsætning for benyttelse af vores tilbudte tele- eller medietjenester. Vi henviser til, at vi gemmer og bearbejder bestemte data til videre anvendelse. Hvis enkelte klausuler af denne ansvarsbegrænsningserklæring ikke eller ikke længere svarer til gældende retsforskrifter, forbliver gyldigheden af de andre uberørt.

RÅDGIVNING OG TILBUD 

Alle oplysninger og materialer på denne web-site stilles udelukkende til rådighed som information. Denne information må hverken anvendes som eller anses for at udgøre et tilbud om levering af serviceydelser eller produkter, ej heller for at udgøre finansiel eller professionel rådgivning som er tilpasset dine forhold eller en henstilling i forbindelse med sådanne serviceydelser eller produkter.
 
INDHOLD
Holman & Co. har truffet alle rimelige forholdregler for at sikre at denne web-site er korrekt og up-to-date. Vi har ingen indflydelse på den server, som stiller denne web-site til rådighed, og kan derfor ikke garantere at denne er fri for vira, trojaner, spionprogrammer etc., Vi fralægger os et hvert ansvar for eventuelle skader, forsinkelser, mangler med mere på brugers computer, der er opstået ved brug af vor hjemmeside. Vi forbeholder os til en hver tid retten til midlertidigt eller permanent at lukke for adgangen til vor hjemmeside uden varsel.

RESTRIKTIONER GLOBALT
Hjemmesidens indhold er udelukkende egnet til brug i og af personer bosiddende i Europa. Hjemmesiden er ikke konciperet for brugere i noget andet land, hvor en sådan brug ville være i konflikt med gældende love og regler. 

ANSVARSFRASKRIVELSE
I det omfang som gældende love og regler tillader dette fralægger Holman & Co. sig her alle garantier, udtrykkelige, lovbestemte eller stiltiende, vedrørende hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til alle garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til særlige formål eller brug eller tilsvarende i henhold til de for en hvilken som helst jurisdiktion gældende love og/eller regler.
 
Holman & Co. har bestræbt sig på at ajourføre denne web-site med korrekte og aktuelle informationer, men vi giver ingen indeståelse eller garanti for hjemmesidens nøjagtighed, betimelighed, egnethed, fuldstændighed eller rådighed eller for de oplysninger som indhentes ved brug af hjemmesiden eller for, at hjemmesiden eller oplysningerne er fejlfri.
 
I det omfang gældende love og/eller regler tillader, fralægger Holman & Co. sig ethvert eventuelt erstatningsansvar - uanset omstændighederne og uanset hvilken fortolkning der måtte anlægges på gældende love/eller regler, erstatningsret, aftaleret, objektivt ansvar eller på anden vis - som måtte opstå som følge af adgang til eller brug af eller manglende adgang til eller brug af hjemmesiden uanset om direkte, indirekte, særlige eller forbundne skader eller følgeskader af enhver art, herunder tab af overskud eller for tredjemands krav eller forlangende, uanset om Holman & Co. havde eller burde have haft kendskab til muligheden for et sådant krav eller forlangende.
 
I det tilfælde at vi ikke, under gældende lov, kan fralægge os erstatningsansvar, begrænses vort erstatnings-ansvar til genlevering af den/det pågældende serviceydelse, produkt eller tilsvarende produkt, udgiften til genlevering af serviceydelsen, produktet eller tilsvarende produkter, i tilfælde af produkter udgiften til reparation af produkterne ifølge vort valg.
 
MISBRUG
Du vil under ingen omstændigheder opnå vores tilladelse til at besøge vores web-site, såfremt du har til formål at benytte dets indhold til egen kommerciel fordel, eller såfremt du har til hensigt at korrumpere, ødelægge eller blokere vores fortsatte levering af en service fra denne hjemmeside. Skulle du alligevel gennemføre et sådant forhavende, må du påregne politianmeldelse samt gennemførelse af et skadeserstatningskrav for alle tab, ulemper og skader du måtte have forårsaget.

EJENDOMSRET
Holman & Co. hjemmesides indhold er beskyttet af copyright og må kun anvendes til personlig brug.
Materialet kan udelukkende benyttes til gennemsyn. Intet må udnyttes kommercielt, kopieres, gengives, ændres, genudgives, oploades, sendes som brev, overføres eller distribueres på nogen som helst måde uden forudgående udtrykkelige skriftlige tilladelse fra Holman & Co. Ingen anden brug er tilladt. Hvis du ønsker at bruge materialet til andre formål, bedes du kontakte os ved hjælp af ovenstående oplysninger i KONTAKT.
 
Navnet og logoet er varemærker tilhørende Holman & Co. Uautoriseret brug heraf så som fotos m.fl. er forbudt, henholdsvis omfattet af copyright bestemmelser og tilhører Holman & Co.

SERVICEYDELSER
Hjemmesiden gør ikke forsøg på at give fuldstændige oplysninger om alle vore ydelser. For at erfare mere om hvorledes vi generelt arbejder og om hvad vi specificeret kan gøre for dig og din virksomhed, bør du kontakte os personligt, per telefon eller e-mail.
 
LOVGIVNING
Denne web-site er oprettet af Holman & Co. i Danmark. Dansk lov er til enhver tid gældende for dens brug og i tilfælde af en tvist underkaster parterne sig uigenkaldeligt de danske domstoles juristdiktion.
Såfremt en domstol måtte underkende en eller flere af disse ovenstående bestemmelser, ændrer det ikke på gyldigheden af de resterende bestemmelser.

E-MAIL
Såfremt du benytter vores e-mail-service på denne web-site for at afdække en risiko, betyder det ingenlunde akcept af denne risiko, hverken fra vor eller fra trediemands side. En forsikringsrisiko er først afdækket, når du modtager skriftlig akcept per post eller e-mail.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller forslag hører vi gerne fra dig. Såfremt du ønsker at korrigere en opstået fejl eller har en klage bør du omgående henvende dig direkte til direktør Knud Raffenberg.